pool/photos/15634341682.jpgpool/photos/15634341693.jpgpool/photos/15634341691.jpg
تخفیف ۴۱%
استخر شهید کشوری تهرانخیابان ورزش

مبلغ

۲۷,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰
pool/photos/15634341682.jpgpool/photos/15634341693.jpgpool/photos/15634341691.jpg

مشخصات : طول استخر (بر حسب متر) طول استخر (بر حسب متر): ۵۰ عرض استخر (بر حسب متر) عرض استخر (بر حسب متر): ۲۵ نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر کمترین عمق طول استخر (بر حسب متر) کمترین عمق طول استخر (بر حسب متر): ۱.۲ بیشترین عمق طول استخر (بر حسب متر) بیشترین عمق طول استخر (بر حسب متر): ۴.۵ نوع استخر: استخر قهرمانی