آیپولز
ورود / عضویت

درباره آیپولزتوسعه اینترنت روش‌های خرید ما را به کلی دگرگون کرده است. منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب می‏‌کند. امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏‌بینند. ویژگی‏‏‏‌ها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگ‏‏‌تر شده است. همه سخت در حال تلاش برای پیشرفت‏‏‌های شخصی و جمعی خود هستیم.

حق انتخاب ، افزایش قدرت خرید، دسترسی بیشتر به خدمات و محصولات و حذف هزینه های سربار از مزایای خرید اینترنتی می باشد.

آیپولز با هدف ارانه درگاه خرید اینترنتی جهت مراکز تفریخی و ورزشی به مشتریان خود راه اندازی شده و تمان تلاش خود را را جهت بهبود این خدمات به کار میگمارد. قطعا در ارائه این سرویسها دچار مشکل و نقص می باشیم که با توجه به همکاری شما مشتریان گرامی و تلاش فراوان این مجموعه در به حداقل رساندن ضعفها و مشکلات، امکان ارائه یک سیستم خرید درخورد و شایسته جهت شما کاربران گرامی را فراهم نماییم.

صاحب امتیاز: محسن امری