خراسان رضوی - مشهد - بلوار فردوسی - خیابان رسالت - رسالت ۲خراسان رضوی- مشهد- میدان فردوسی- بلوار شهید صادقی ۲۷خراسان رضوی - مشهد - میدان تلويزيون - انتهای نوفل لوشاتو


%

تخفیف


خراسان رضوی - مشهد - بلوار سجاد - حامد شمالی ۱۰مشهد - وکیل آباد ۷۰ - بلوار شهید برونسیخراسان رضوی - مشهد - صد متری بعد از پنج تن - شهید بابا نظر ۱۸ - شهید حسینی محراب ۸۷خراسان رضوی- مشهد- بلوار سازمان آب- مجموعه رفاهی کارگران مشهد


%

تخفیف


مشهد - بلوار شاهد - مقابل شاهد ۷۵ - مجتمع ورزشی کوثر


%

تخفیف


خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شاهد - شاهد ۱۰خراسان رضوی - مشهد - خیابان امام رضا (ع) - امام رضا ۹ - هتل ۴ ستاره الماس نوین